Obchodné podmienky

1. Dôležité pojmy

Pojmy, ktoré sú v týchto Podmienkach uvedené veľkými písmenami, sú definované nasledovne:

Pojem Definícia
Všeobecné obchodné podmienky Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane akýchkoľvek príloh.
Ponuka Výslovné pozvanie od spoločnosti Crossuite pre Zákazníkov na uzavretie Zmluvy. Tlačená alebo elektronická cenová ponuka od spoločnosti Crossuite pre Zákazníka, ako aj formuláre na predplatné uvedené na Webových stránkach v konkrétnom dátume sa považujú za Ponuku.
‚Prístupové práva‘ Všetky zmluvné práva na získanie prístupu k Službám, ich prijatie a používanie v súlade s technickými protokolmi a postupmi určenými spoločnosťou Crossuite podľa Zmluvy medzi zmluvnými stranami.
‚Doplnková/-é služba/-y‘ Všetky funkcie, ktoré si Zákazník môže objednať nad rámec Základnej služby.
‚Administrátor‘ Používateľ, ktorý je zodpovedný za Správcovský účet.
‚Správcovský účet‘ Užívateľský účet Zákazníka, ku ktorému má prístup a môže ho používať iba Administrátor, a pomocou ktorého môže Správca vykonávať nasledujúce činnosti: (i) používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby v súlade s objednávkou zadanou Zákazníkom; (ii) zmeniť konfiguračné nastavenia (vrátane pridania Doplnkových služieb alebo funkcií); a (iii) vytvoriť ďalšie účty pre Používateľov.
‚Mobilná aplikácia‘ Mobilná aplikácia Aplikácie, prostredníctvom ktorej je možné využívať Služby.
‚Základná služba‘ Štandardné Služby, ktoré môže Zákazník využívať prostredníctvom Aplikácie a/alebo Mobilnej aplikácie, a ktoré by sa v budúcnosti mohli zmeniť: riadenie financií, EZK, komunikácia a spravovanie termínov.
‚Upozornenie‘ Každé oznámenie zasielané pravidelne e-mailom spoločnosťou Crossuite, týkajúce sa oznámení, administratívnych e-mailov a newsletterov súvisiacich so Službami.
‚Zákazník‘ Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj každá strana, ktorá si objednáva Služby spoločnosti Crossuite a/alebo uzatvára so spoločnosťou Crossuite dohodu v mene alebo v zastúpení za túto právnickú osobu. Týmto sa predpokladá, že každá fyzická osoba má 18 alebo viac rokov.
‚Zákaznícke údaje‘ Všetok obsah, informácie a údaje – vrátane osobných údajov – týkajúce sa potencionálnych zákazníkov, obchodných partnerov, pacientov a/alebo klientov Zákazníka (neúplný súhrn), ktoré Zákazník zadal alebo nahral do Aplikácie a/alebo Mobilnej aplikácie v dôsledku využívania Služieb.
‚Ukážka‘ Ukážková verzia Aplikácie, ktorá umožňuje Zákazníkovi používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby po dobu 14 kalendárnych dní pred uzavretím zmluvy so spoločnosťou Crossuite.
‚Dokumentácia‘ Všetka dokumentácia poskytnutá spoločnosťou Crossuite, ktorá sa týka Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb, ako aj Webových stránok, vrátane všetkej dokumentácie, návodov a ďalších materiálov, ktoré sa nachádzajú na Webových stránkach.
‚Zmluva‘ Súhrn týchto Všeobecných obchodných podmienok, akýchkoľvek osobitných podmienok a všetkých ich príloh.
‚Zásady ochrany osobných údajov‘ Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Crossuite, ktoré možno nájsť na https://www.crossuite.io/en/privacy-policy/.
‚Služby‘ Služby online, ktoré zlepšujú online administráciu, okrem iného a vrátane CRM systému, agendy, EZK, API, fakturačného modulu a portálu pre klientov/pacientov.
‚Crossuite‘ Spoločnosť s ručením obmedzeným, Crossuite, so sídlom na Uitbreidingstraat 390, Belgicko, IČ DPH BE 0893863413, Antverpský register právnických osôb, divízia Antverpy.
‚Odškodniteľná osoba‘ Každý manažér, riaditeľ, spoločník, zamestnanec alebo pridružený subjekt spoločnosti Crossuite.
‚Obdobie‘ Počiatočné alebo predĺžené obdobie – t.j. mesačne alebo ročne – počas ktorého môže Zákazník používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby tak, ako si ich vybral Zákazník pri objednávaní Služieb.
‚Aplikácia‘ Online Aplikácia vyvinutá spoločnosťou Crossuite
‚Používateľ‘ Akýkoľvek používateľ od Zákazníka okrem Administrátora, pre ktorého si Zákazník tiež objednal Používateľský účet.
‚Používateľský účet‘ Používateľský účet, ku ktorému má Používateľ prístup pomocou svojich osobných prihlasovacích údajov, aby mohol používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby.
‚Webová stránka‘ https://www.crossuite.com, ako aj všetky webové stránky spoločnosti Crossuite v krajinách, v ktorých Crossuite pôsobí.

 

2. Pôsobnosť

 

Crossuite vyvinul Aplikáciu na riadenie (lekárskej) ordinácie, manažovanie klientov/pacientov a spravovanie termínov, ktorú ponúka na trhu a ktorú je možné prepojiť s inými aplikáciami. Táto Aplikácia, ktorá je k dispozícii aj ako Mobilná aplikácia, integruje celý rad Služieb s cieľom zabezpečiť, aby vedenie záznamov a komunikácia medzi Zákazníkom a jeho pacientmi/klientmi boli efektívnejšie.

Každý obchodný vzťah medzi spoločnosťou Crossuite a Zákazníkom sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Objednávkou Služieb alebo uzavretím zmluvy so spoločnosťou Crossuite – vrátane registrácie na Ukážkovú verziu – Zákazník potvrdzuje, že si prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky, ako aj dohodu o spracovaní údajov, ktorú je možné skonzultovať pri vytváraní účtu, a že oboje prijal. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zákazník v plnom rozsahu a neodvolateľne vzdáva svojich všeobecných obchodných podmienok, v prípade, že je to aplikovateľné.

Ak je jedno alebo viac ustanovení obsiahnutých v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo ich časti neplatné, nemá to vplyv na platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení a/alebo zvyšku príslušného ustanovenia. V prípade neplatnosti strany rokujú v dobrej viere s cieľom nahradiť neplatné ustanovenie ustanovením, ktoré je z finančného hľadiska rovnocenné a ktoré zodpovedá duchu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak strany nedokážu dosiahnuť zhodu, tak môže príslušný súd zmeniť neplatné ustanovenia podľa toho, čo je (legálne) povolené.

Skutočnosť, že spoločnosť Crossuite by mohla (opakovane) neuplatniť právo, sa môže považovať iba za tolerovanie danej situáciu a nevedie k prepadnutiu týchto práv.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nemajú vplyv na povinné práva priznané spotrebiteľovi-Zákazníkovi podľa belgických právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky si musíte prečítať spolu so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Crossuite a na Webovej stránke ich môžete kedykoľvek nájsť.

 

3. Ukážka

 

Každý potencionálny Zákazník bude mať možnosť bezplatne používať Ukážkovú verziu po registrácii na Webovej stránke. Po registrácii dostane potencionálny Zákazník e-mail obsahujúci postup prihlásenia.

 

Správcovský účet môže vytvoriť ďalší účet, keď je spustená Ukážková verzia.

Ukážková verzia sa automaticky deaktivuje 14 kalendárnych dní po tom, čo sa potencionálny Zákazník

prvýkrát registroval online. Potencionálny Zákazník môže so spoločnosťou Crossuite uzavrieť (definitívnu) Zmluvu o Službách podľa článku 4, a to v čase, keď je Ukážková verzia aktívna a aj potom.

4. Vypracovanie Zmluvy

 

Každá Ponuka poskytnutá spoločnosťou Crossuite je nezáväzná až do doby, kým ju Zákazník neprijme, či už prostredníctvom elektronického potvrdenia na Webovej stránke, podpísaním cenovej ponuky alebo poskytnutím Služieb zákazníkovi (napríklad prihlasovacích údajov k sprístupnenému Správcovskému účtu). Toto prijatie znamená, že Zmluva sa považuje za uzavretú v plnom rozsahu a platne, avšak s výhradou podmienečného stavu, kým spoločnosť Crossuite potvrdí objednávku elektronicky alebo písomne. Táto podmienka pozastavenia znamená, že spoločnosť Crossuite má právo kedykoľvek požadovať ďalšie informácie týkajúce sa Zákazníka, jeho aktivít alebo dôveryhodnosti. Pokiaľ by (i) neboli poskytnuté požadované informácie, (ii) spoločnosť Crossuite mala pochybnosti o totožnosti Zákazníka, alebo (iii) existovali náznaky, že má Zákazník v úmysle využívať Služby v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami (napríklad za účelom predaja Služieb ďalej), Zmluva nebude uzavretá. Takáto udalosť za žiadnych okolností neoprávňuje Zákazníka požadovať akúkoľvek formu kompenzácie alebo náhrady škody.

Ak Zákazník použil Ukážkovú verziu, Služby je možné objednať prostredníctvom Správcovského účtu za predpokladu, že Zákazník poskytne aspoň nasledujúce informácie:

 • požadované Služby, ktorými sú Základné služby a prípadne všetky dodatočné funkcie;
 • Požadovaný počet Používateľov;
 • mesačná alebo ročná fakturácia;
 • platba kreditnou kartou alebo inkasom (SEPA) vrátane platobných údajov; 

Všetky zmeny alebo doplnenia k Zmluve po sprístupnení Správcovského účtu (spolu s jedným alebo viacerými Používateľskými účtami) sa považujú za platné až po potvrdení písomne alebo elektronicky a po aktivácii spoločnosťou Crossuite.

5. Dodanie

 

V čase registrácie do Ukážkovej verzie a po uzavretí Zmluvy bude mať Zákazník prístup do Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Službám vo forme “Softvéru ako Služby” (SaaS). Toto právo na prístup znamená iba nevýhradné, neprenosné a nesublicencovateľné právo na používanie Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb.

Poskytnutie účtu Zákazníkovi sa považuje za dodanie Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb.

Pri dodaní sa má za to, že Zákazník vykonal úvodnú kontrolu, okrem iného pokiaľ ide o: počet Používateľov, Služby (ide o Základnú službu a/alebo dodatočné funkcie, ktoré boli požadované) a mesačnú alebo ročnú fakturáciu. Zákazník je povinný informovať spoločnosť Crossuite do 48 hodín od doručenia o akejkoľvek nezhode kontaktovaním servisného oddelenia (pozri článok 17).

Ak v priebehu 48-hodinovej lehoty nebudú doručené žiadne sťažnosti, má sa za to, že Zákazník dodanie prijal.

6. Správcovský účet / používateľský účet

 

Zákazník bude mať prístup k Aplikácii a Mobilnej aplikácii a bude môcť využívať Služby prostredníctvom Správcovského účtu a ďalších Používateľských účtov.

Jediným zodpovedným subjektom za každé použitie a akúkoľvek činnosť vykonanú prostredníctvom Správcovského účtu je Administrátor.

Správcovský účet je aj Používateľským účtom, ktorý má ďalšie práva.
Správcovský účet môže na používanie Služieb pozvať viaceré Používateľské účty. Počet Používateľských účtov sa zhoduje s počtom Používateľov na strane Zákazníka, čo znamená, že každý Používateľ má osobný Používateľský účet. Administrátor určuje rozsah práv, ktoré majú Používateľské účty, a Administrátor zostáva vždy zodpovedný za akékoľvek použitie Používateľských účtov.

Každý Používateľský účet (vrátane Správcovského účtu) patrí iba jednej osobe, a preto ho nemožno zdieľať s inými osobami. Administrátor aj všetci Používatelia sú povinní vytvoriť si jedinečné heslo, meniť ho v pravidelných intervaloch a/alebo používať dvojfaktorovú autentifikáciu.

Za ochranu a zabezpečenie Správcovského účtu a Používateľských účtov je zodpovedný výlučne Zákazník. V tejto súvislosti musí Administrátor a každý Používateľ zabezpečiť, aby ich účty zostali dôverné, vrátane ich prihlasovacích údajov, napríklad hesla. Z toho vyplýva, že nemôžu prezradiť svoje prihlasovacie údaje ani spoločnosti Crossuite (napríklad keď požiadajú o pomoc spoločnosť Crossuite prostredníctvom servisného oddelenia (pozri Článok 17)). Strata alebo zneužitie týchto prihlasovacích údajov sú plne spôsobené chybou Zákazníka a spoločnosť Crossuite za ne v žiadnom prípade nemôže niesť zodpovednosť.

 • vzájomná výmena prihlasovacích údajov Správcovského a Používateľského účtu, a to aj na účely interného ukladania týchto prihlasovacích údajov do jedného alebo viacerých nezabezpečených dátových súborov;
 • používanie Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb podvodným spôsobom (príklady podvodného použitia zahŕňajú použitie falošného účtu a/alebo poskytnutie nepravdivých informácií);
 • vydávať sa za inú stranu (či už fyzickú alebo právnickú osobu) pri používaní Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb bez získania náležitého súhlasu. Takéto konanie by mohlo viesť k občianskoprávnym a trestnoprávnym sankciám.

Zákazník je povinný (i) bezodkladne zastaviť akékoľvek nevhodné a neoprávnené použitie Používateľmi a (ii) bezodkladne o tom písomne informovať spoločnosť Crossuite.
V prípade porušenia tohto článku je Crossuite oprávnen7 dočasne a/alebo natrvalo pozastaviť a/alebo vymazať Správcovský účet a/alebo Používateľské účty. Spoločnosť Crossuite v žiadnom prípade nemôže niesť zodpovednosť za straty alebo škody vzniknuté nedodržaním vyššie uvedených povinností zo strany Zákazníka.

7. Bez práva na odstúpenie

 

V súlade s belgickými zákonmi o hospodárskom práve, Kniha VI Trhové praktiky a ochrana spotrebiteľa, má každý Zákazník (ako spotrebiteľ) právo zrušiť produkty a/alebo Služby zakúpené online, e-mailom alebo telefonicky.

Dodanie Služieb – pozostávajúce z dodania digitálneho obsahu, ktorý sa neposkytuje na hmotnom digitálnom nosiči – sa však považuje za výnimku z práva na odstúpenie od zmluvy, pretože spotrebiteľ – Zákazník (i) výslovne súhlasí s poskytovaním Služieb od začiatku a (ii) tiež berie na vedomie, že sa tým stráca jeho právo na odstúpenie od zmluvy (článok VI.53.13 Hospodárskeho zákonníka). To znamená, že spotrebiteľ-Zákazník sa už nemôže dovolávať práva na odstúpenie od objednaných Služieb.

Bez ohľadu na vyššie uvedené poskytuje Crossuite každému Zákazníkovi (vrátane spotrebiteľa-Zákazníka) možnosť využiť Ukážkovú verziu pred uzavretím Zmluvy so spoločnosťou Crossuite. Ponukou Ukážkovej verzie ponúka spoločnosť Crossuite viac, než vyžaduje zákon.

Profesionálni zákazníci za žiadnych okolností nemajú právo na odstúpenie od zmluvy.

 

8. Cenník

 

Základný balík ponúka Crossuite za pevnú mesačnú alebo ročnú cenu, ako je uvedené na stránke o predplatnom v Správcovskom účte.

Ceny sú uvedené v eurách a sú bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Crossuite v žiadnom prípade negarantuje, že bude dodržiavať svoje ceny počas špecifického obdobia, vzhľadom na to, že to závisí od štruktúry trhu, ani negarantuje, že sa bude držať rovnakých cien v každej krajine, v ktorej pôsobí. Pokiaľ ceny vychádzajú z mzdových nákladov, nákladov na komponenty/diely, príspevkov na sociálne zabezpečenie a odvodov štátu, poistného, nákladov na materiály, výmenného kurzu a/alebo iných nákladov aplikovateľných v danom čase, má Crossuite právo, v prípade zvýšenia jedného alebo viacerých z týchto cenových faktorov, zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť svoje ceny, a to v súlade s normami povolenými zákonom.

Ak by spoločnosť Crossuite zvýšila svoje ceny, zaväzuje sa o tom informovať svojich existujúcich Zákazníkov najmenej jeden mesiac pred uplatnením nových cien prostredníctvom Oznámenia zaslaného spoločnosťou Crossuite.

Všetky obchodné zľavy zo štandardných cien, ktoré boli uvedené ústne (napr. telefonicky), musia byť potvrdené písomne (napríklad v pridruženej faktúre), aby boli platné. Zákazník berie na vedomie, že tieto zľavy sú uplatniteľné, iba ak sú v súlade so smernicami a podmienkami, ktoré sú v tejto súvislosti výslovne uvedené. Takéto zľavy sa považujú za poskytované jednorazovo na pôvodne dohodnuté obdobie. Každý ďalší čin sa musí považovať za komerčnú úľavu zo strany spoločnosti Crossuite a je uplatniteľná, iba ak nebude spoločnosťou Crossuite stiahnutá.

Zákazník berie na vedomie, že zľavy (ako aj akékoľvek iné reklamné dary) nie sú akumulovateľné ani osobnej povahy a za žiadnych okolností nevedú k získaným právam.

 

Navýšenie

Počas obdobia platnosti Zmluvy si Zákazník môže objednať jednu alebo viacero Dodatočných služieb a/alebo Používateľských účtov. Ak si Zákazník objedná jednu alebo viac Dodatočných služieb a/alebo Používateľských účtov, bude mu účtovaná dodatočná suma nad rámec Základnej služby.

Takéto Dodatočné služby a/alebo Používateľské účty, o ktoré Zákazník požiadal, sa okamžite aktivujú a naúčtujú pomerne, s náležitým ohľadom na zostávajúcu časť Obdobia platnosti zmluvy, počas ktorej môže Zákazník využívať Doplnkové služby a/alebo Používateľské účty.

Dodatočné služby a Používateľské účty sú ponúkané za pevné mesačné alebo ročné ceny, ako je uvedené na stránke o predplatnom v Správcovskom účte.

Ďalšie informácie o navyšovaní nájdete v našom Centre znalostí:

 

 

Zníženie

Počas Obdobia platnosti Zmluvy môže Zákazník zrušiť jednu alebo viacero Dodatočných služieb a/alebo znížiť počet Používateľských účtov.

Všetky redukcie sa implementujú až od (mesačného alebo ročného) dátumu obnovenia, čo znamená, že Zákazník nemá nárok na akúkoľvek náhradu za nepoužívanie týchto Doplnkových služieb a/alebo Používateľských účtov počas pôvodne dohodnutého Obdobia.

Ďalšie informácie o znižovaní nájdete v našom Centre znalostí:

 

9. Platba

 

Objednávkou Služieb Zákazník výslovne súhlasí s elektronickou fakturáciou od spoločnosti Crossuite, pokiaľ sa zmluvné strany v tejto súvislosti písomne nedohodnú inak.

Spoločnosť Crossuite sa zaväzuje fakturovať svojim zákazníkom mesačne alebo ročne, v závislosti od preferencií, ktoré uviedol Zákazník v čase objednania Služieb, vždy však pred začiatkom príslušného Obdobia.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, faktúry za dodatočných Používateľov a/alebo funkcie objednané po uzavretí Zmluvy budú odoslané Zákazníkovi, akonáhle táto strana zadá príslušnú objednávku.

Faktúra bude zaslaná na (elektronickú) adresu uvedenú Zákazníkom v čase objednania Služieb. Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť Crossuite o akýchkoľvek zmenách v tomto ohľade.

Pokiaľ nie je v tejto súvislosti výslovne dohodnuté inak, faktúry zasielané spoločnosťou Crossuite sa automaticky platia v plnej výške prostredníctvom platobnej karty alebo inkasa (SEPA inkaso, SDD), v závislosti od preferencií, ktoré Zákazník uviedol v čase objednania Služieb, v deň vystavenia faktúry (a bez poskytnutia zľavy). Pokiaľ nie je možné sumu uhradiť prostredníctvom platobnej karty alebo inkasa, je potrebné uhradiť fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. Ak sa platba realizuje prostredníctvom SEPA inkasa (SDD), spoločnosť Crossuite sa na základe interných postupov formálne odchyľuje od zákonných povinností, ktoré stanovujú, že oznámenie musí byť poskytnuté 14 kalendárnych dní pred zinkasovaním splatnej sumy.

Na účely spracovania platieb spoločnosť Crossuite využíva služby externých profesionálnych a odborných partnerov, ktorí prevádzkujú platobnú platformu. Online platby sa uskutočňujú pomocou zabezpečených protokolov. Na všetky online platby sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia externého správcu platobnej platformy, ktorý je zodpovedný aj za správne spracovanie všetkých online platieb.

Finančné údaje Zákazníka, ktoré táto strana poskytla na účely uskutočnenia online platby, sa poskytujú výlučne externému partnerovi a príslušným finančným inštitúciám. Crossuite nemá prístup k dôverným finančným údajom Zákazníka.

Zákazník môže proti faktúram platne namietať iba e-mailom (admin@Crossuite.com) do 7 dní od dátumu vystavenia faktúry a musí zahrnúť dátum vystavenia faktúry, číslo faktúry a podrobné dôvody sporu. Ak spor nebude vznesený uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote, znamená to, že Zákazník prijal faktúru.

Bezpodmienečné zaplatenie fakturovanej sumy Zákazníkom sa rovnako považuje za výslovné prijatie faktúry.

Čiastočné platby Zákazníka sú povolené iba vtedy, ak to písomne odsúhlasí spoločnosť Crossuite, a tieto platby sa najskôr alokujú na náklady na inkaso, potom na vzniknuté straty a splatné úroky pred odpočítaním od sumy istiny, pričom zaplatená suma sa najskôr pridelí najstaršej nesplatenej istine.

Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy, bez ohľadu na dôvod, sumy, ktoré už boli spoločnosti Crossuite vyplatené (bez ohľadu na to, či tvoria zálohy na mesiac, štvrťrok alebo rok), spoločnosť Crossuite vždy s konečnou platnosťou a neodvolateľne získa, a tieto sumy následne nebudú vrátené, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

 

 

10. Dôsledky nezaplatenia alebo oneskorenej platby

 

Úrok z omeškania s úrokovou sadzbou podľa belgického zákona z 2. augusta 2002 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách je Zákazník povinný zaplatiť zo zákona a bez predchádzajúceho oznámenia o omeškaní, za každú faktúru, ktorú Zákazník neuhradí v plnej výške alebo čiastočne do termínu splatnosti. Každý už začatý mesiac sa počíta ako celý mesiac. K takto splatnej sume sa tiež pripočítajú všetky náklady, ktoré znáša Crossuite v dôsledku vymáhania dlhu, odhadované na 10 % sumy faktúry a minimálne na 150 € (bez DPH) ako fixná náhrada, bez toho, aby to vplývalo na právo spoločnosti Crossuite preukázať a požadovať zaplatenie jej skutočnej a väčšej straty.

Crossuite si navyše vyhradzuje právo (dočasne) pozastaviť prístup k Aplikácii, Mobilnej aplikácii a Službám, kým od Zákazníka nedostane skutočnú celú platbu, čo predstavuje sumu istiny, úroky a náhradu škody.

Vyššie uvedené bude navyše znamenať, že všetky faktúry spoločnosti Crossuite voči Zákazníkovi sú okamžite splatné, aj keď ešte neboli splatné, a že všetky stanovené platobné podmienky už nebudú platiť. To isté platí pre prípad hroziaceho bankrotu, súdne nariadeného alebo dobrovoľného zániku alebo pozastavenia platieb zo strany Zákazníka alebo akejkoľvek inej udalosti, ktorá naznačuje platobnú neschopnosť Zákazníka.

 

 

11. Využívanie Služieb


Všeobecné

Po dobu platnosti Zmluvy môže Zákazník používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby v rozsahu Prístupových práv Zákazníka stanovených v čase objednania Služieb. Rozsah týchto Prístupových práv možno okrem toho obmedziť alebo rozšíriť v priebehu trvania Zmluvného Obdobia.

Zákazník berie na vedomie, že iba Administrátor a Používatelia môžu využívať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby, a to výlučne len na interné obchodné účely Zákazníka a v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a požiadavkami uloženými orgánmi, ktoré sú na to v tejto súvislosti oprávnené. Zákazník berie na vedomie, že plnenie tohto článku predstavuje podstatný základ tejto Zmluvy.

Zákazníkovo používanie a prístup k Službám predpokladá, že táto strana má internetové pripojenie a môže používať moderný webový prehliadač (napríklad najnovšiu verziu prehliadača Google Chrome) a najnovšie (mobilné) operačné systémy. Ak Zákazník používa zastaraný webový prehliadač alebo (mobilný) operačný systém, riziko za to plne preberé Zákazník. Spoločnosť Crossuite nepreberá nijakú povinnosť optimalizovať Služby pre zastarané webové prehliadače alebo (mobilné) operačné systémy, čo znamená, že spoločnosť Crossuite nemôže niesť zodpovednosť za zlé fungovanie Aplikácie, Mobilnej aplikácie alebo Služieb v dôsledku toho.

Zákazník nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie týchto Všeobecných obchodných podmienok a za konanie a opomenutia všetkých Používateľov, ktorí využívajú Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby prostredníctvom Správcovského účtu a/alebo Používateľského účtu. Zákazník poskytne prístup k Aplikácii, Mobilnej aplikácii a Službám a k Dokumentácii iba Administrátorovi alebo Používateľom a nedovolí iným osobám, aby ich využívali.

 

Obmedzenia

Zákazník sa zaväzuje, že nebude zneužívať Prístupové práva. To znamená, že Zákazník nesmie, okrem iného, robiť nasledujúce, a to bez toho, aby bol tento zoznam úplný:

 • predávať alebo ďalej predávať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a ktorúkoľvek zo Služieb, udeľovať k nim licenciu alebo sublicenciu, krátkodobo alebo dlhodobo ich prenajímať alebo distribuovať alebo ponúkať ktorúkoľvek zo Služieb alebo z nich odvodenú prácu v agentúre služieb alebo ako súčasť dohody o outsourcingu tretej strane;
 • kopírovať, meniť alebo prekladať Služby alebo vytvárať odvodené diela (s výnimkou kópií, zmien alebo odvodených diel, ktoré sú vyrobené výlučne z výkazov a ktoré sú vytvorené výlučne na interné obchodné účely Zákazníka);
 • spätne analyzovať, rozobrať alebo dekompilovať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a/alebo Služby (alebo to nechať vykonať);
 • používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby na ukladanie alebo šírenie obsahu, ktorý je hanlivý, urážlivý, škodlivý, výhražný, vulgárny, pornografický alebo pomstychtivý alebo ktorý podnecuje násilie alebo diskrimináciu skupiny alebo jednotlivca;
 • používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby takým spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva alebo práva na publicitu či súkromie ktorejkoľvek (tretej) strany;
 • odstrániť, zmeniť alebo zneviditeľniť akékoľvek atribúty z Aplikácie, Mobilnej aplikácie alebo Služieb spoločnosti Crossuite alebo oprávneným tretím stranám;
 • používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby akýmkoľvek iným spôsobom na účely vykonávania alebo podpory nezákonnej činnosti;
 • používať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby na šírenie nevyžiadanej pošty, spamu, reťazových e-mailov, phishingu alebo akýchkoľvek iných nevyžiadaných hromadných e-mailov;
 • používať služby na prenasledovanie, obťažovanie alebo ubližovanie jednotlivcovi;
 • narušiť správne fungovanie Aplikácie, Mobilnej aplikácie, Služieb a/alebo Webovej stránky. To tiež znamená, že Zákazník nesmie používať žiadne vírusy, červy, trójske vírusy alebo iný softvér, ktoré by mohli poškodiť Služby a záujmy spoločnosti Crossuite a jej Zákazníkov. Zákazníci sa navyše musia zdržať použitia akéhokoľvek obsahu, ktorý by mohol ohroziť riadne fungovanie Aplikácie, Mobilnej aplikácie, Služieb a/alebo Webovej stránky;
 • pridať obsah, ktorý je možné definovať ako nevhodný z hľadiska účelu Aplikácie a/alebo Mobilnej aplikácie. V tejto súvislosti má Crossuite širokú diskrečnú právomoc a môže varovať Zákazníkov, keď dosiahnu hranice;
 • obísť obchodný model spoločnosti Crossuite.

 

12. Duševné vlastníctvo


Práva duševného vlastníctva spoločnosti Crossuite

Zákazník berie na vedomie, že práva duševného vlastníctva (ako autorské práva, práva na ochranné známky, práva na kresby a vzory, patentové práva atď.) týkajúce sa Aplikácie, Mobilnej aplikácie, Služieb a/alebo Webovej stránky a súvisiacej Dokumentácie, vzorov, softvéru, štúdií, kresieb, náčrtov, fotografií, obchodných plánov a stratégií, webových stránok, textov, know-how a prípravných prác sú v držbe integrálne a výlučne spoločnosti Crossuite.

To znamená, že Prístupové práva udelené Zákazníkovi výlučne oprávňujú Zákazníka na použitie – za odplatu – Aplikácie, Mobilnej aplikáciu a Služieb podľa článku 5, a na základe tejto Zmluvy sa neposkytuje žiadny implicitný prevod ani implicitné širšie licencie.

Zákazník sa zaväzuje, že nevykoná žiadne kroky ani neumožní tretej strane vykonať akékoľvek kroky, ktoré by mohli predstavovať porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti Crossuite. Zákazník nebude v žiadnom ohľade nedbanlivý ani nedovolí tretej strane, aby bola nedbanlivá v žiadnom ohľade, ktorý by mal rovnaký účinok. Zákazník predovšetkým nesmie používať obchodný názov „Crossuite“ alebo akýkoľvek iný obchodný názov alebo ochrannú známku či iný obchodný názov v metaznačkách, hľadaných výrazoch alebo skrytých textoch bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Crossuite.

Zákazník sa zaväzuje informovať spoločnosť Crossuite o každom skutočnom, hroziacom alebo predpokladanom porušení ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva spoločnosti Crossuite, o ktorom by sa dozvedel, ako aj o akomkoľvek nároku tretej strany v dôsledku použitia Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb.

 

Dokumentácia

Podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok Crossuite týmto udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú, neprenosnú a nesublicencovateľnú licenciu na Obdobie uzatvorenej Zmluvy (pozri Článok 13) na reprodukciu kópií Dokumentácie, výlučne na účely ich použitia Zákazníkom v rámci Prístupových práv. Zákazník berie na vedomie, že:

 • neudeľuje sa mu právo publikovať, meniť, upravovať alebo prekladať Dokumentáciu alebo vytvárať diela z nej odvodené;
 • Dokumentácia je súčasťou duševného vlastníctva spoločnosti Crossuite, a týmto sa zaväzuje, že bude presne reprodukovať všetky vyhlásenia o autorských právach, ochranných známkach a dôvernosti, ktoré kópie Dokumentácie obsahujú.

Práva duševného vlastníctva Zákazníka

Strany okrem toho uznávajú, bez toho, aby to znamenalo priznanie akéhokoľvek práva, nároku alebo úžitku, že Crossuite môže uvádzať správne informačné odkazy na obchodné mená alebo ochranné známky Zákazníka, pokiaľ ide o poskytovanie Služieb Zákzníkovi. To sa môže urobiť napríklad označením značky na vstupnej stránke Zákazníka pomocou obchodných mien alebo ochranných značiek tejto strany. Podmienkou však je, že Crossuite okamžite prestane používať akýkoľvek obchodný názov alebo ochrannú známku patriacu Zákazníkovi v súvislosti s poskytovaním Služieb po (i) ukončení tejto Zmluvy alebo (ii) po prijatí oznámenia od Zákazníka, v ktorom táto strana dáva spoločnosti Crossuite pokyn, aby ukončila tento postup.

13. Dĺžka platnosti a ukončenie

 

1/

Každá Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Crossuite a Zákazníkom, ktorá sa týka používania Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb, bude trvať po konkrétnu dobu jedného mesiaca alebo jedného roka, v závislosti od preferencií uvedených Zákazníkom v čase objednania Služieb.

Obdobie sa automaticky predĺži na rovnaké obdobie ako pôvodné Obdobie, pokiaľ jedna zo strán neinformuje druhú stranu písomne alebo elektronicky (e-mailom na adresu info@crossuite.com alebo prostredníctvom Aplikácie) najneskôr 15 kalendárnych dní pred termínom uplynutia Obdobia, počas ktorého si želá ukončiť Zmluvu v deň uplynutia platnosti.

2/

Bez ohľadu na akékoľvek právo alebo akékoľvek odvolanie sa zo strany spoločnosti Crossuite voči Zákazníkovi, môže spoločnosť Crossuite v prípade výnimočných okolností, ktoré znemožňujú pokračovanie akejkoľvek formy profesionálneho vzťahu medzi Crossuite a Zákazníkom, kedykoľvek považovať zmluvu za ukončenú bez súdneho zásahu.

Zákazník berie na vedomie, že za mimoriadne okolnosti sa považujú nasledujúce okolnosti:

   • ak sú údaje o Zákazníkovi nesprávne, zavádzajúce, nepresné alebo neaktuálne;
   • ak Zákazník používa Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu alebo Služby v rozpore s článkami 6 alebo 11;
   • ak Zákazník poruší články 12 alebo 16;
   • ak dôjde k zmene situácie Zákazníka, napríklad k bankrotu, likvidácii alebo zániku;
   • ak Zákazník v akejkoľvek podobe porušuje jednu z týchto Všeobecných obchodných podmienok a Zákazník túto záležitosť neodstráni do 15 kalendárnych dní od prijatia oznámenia o zlyhaní od spoločnosti Crossuite, ako napríklad, ale nielen, neplatenie faktúr od spoločnosti Crossuite;
   • ak je Zmluva so Zákazníkom založená na nepresných alebo nesprávnych informáciách zo strany Zákazníka.

3/

V prípade vypovedania Zmluvy bez ohľadu na dôvod: 

   • Crossuite do 2 pracovných dní od ukončenia Zmluvy deaktivuje Správcovský účet Zákazníka a Používateľské účty a bude sa snažiť Zákazníka o tejto deaktivácii vopred informovať;
   • Crossuite upozorní Zákazníka, že po určité obdobie, ako je uvedené v oznámení, bude môcť exportovať Zákaznícke údaje pomocou dostupnej funkcie exportu alebo požiadať o takýto export;
   • Crossuite má právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť Zákazníka o uzavretie (novej) Zmluvy týkajúcej sa používania Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb;
   • každá strana prestane používať dôverné informácie a chránené materiály druhej strany a vráti príslušné informácie a materiály druhej strane.

Ak Zákazník nevyexportoval svoje Zákaznícke údaje pred vypovedaním Zmluvy alebo v rámci doby poskytnutej spoločnosťou Crossuite po jej ukončení, Crossuite najskôr vymaže Zákaznícke dáta pomocou “obnoviteľného odstránenia” a potom, keď uplynie obdobie (nie dlhšie ako) šesť (6) mesiacov, anonymizuje Zákaznícke dáta.

Články 12, 14, 15 a 16 zostávajú v plnom rozsahu účinné po dátume skončenia platnosti alebo ukončení platnosti tejto Zmluvy bez ohľadu na dôvod tohto ukončenia, v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v týchto príslušných článkoch.

Ukončenie Zmluvy bez ohľadu na jeho dôvod nebude mať vplyv na práva, ktoré každá strana už získala.

14. Zákonná zodpovednosť

 

Zákazník prijíma, že Crossuite nemôže niesť nijakú zodpovednosť za akékoľvek diskusie medzi Zákazníkom/Administrátorom a Používateľmi, napríklad pri príležitosti vypovedania a súvisiaceho ukončenia vzťahu medzi Zákazníkom/Administrátorom a Používateľom. Je teda výhradnou zodpovednosťou Zákazníka/Administrátora, aby Používateľovi včas odmietli prístup k Aplikácii, Mobilnej aplikácii a Službám vrátane Zákazníckych údajov, ak je to potrebné. V takejto situácii nemôže Zákazník v žiadnom prípade brať na zodpovednosť spoločnosť Crossuite, ak sú Zákaznícke údaje neoprávnene použité alebo zneužité Používateľom.

Zodpovednosť spoločnosti Crossuite bude v každom prípade obmedzená na najnižšiu z nasledujúcich dvoch súm: (i) suma faktúry za poslednú faktúru za Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a Služby, alebo (ii) suma vyplatená podľa poistenia uzatvoreného spoločnosťou Crossuite.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené alebo ustanovené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach inak a pokiaľ to zákon povoľuje, Aplikácia, Mobilná aplikácia a/alebo Služby a Dokumentácia, ako aj akékoľvek ďalšie produkty alebo služby poskytované spoločnosťou Crossuite, sú poskytované na báze “tak, ako to je”. Crossuite následne vylučuje akékoľvek a všetky ďalšie prísľuby, podmienky, vyhlásenia a záruky, či už výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek a všetkých implicitných záruk týkajúcich sa vhodnosti na konkrétny účel, uspokojivej kvality, primeranej schopnosti a starostlivosti, systémovej integrácie a/alebo presnosti údajov.

Spoločnosť Crossuite taktiež nezaručuje, že Aplikácia, Mobilná aplikácia a/alebo Služby vyhovujú všetkým požiadavkám Zákazníka. To platí o to viac, že Zákazník dostane príležitosť (i) používať Ukážkovú verziu (pozri Článok 3) predtým, ako sa stane platiacim Zákazníkom, a (ii) v tejto súvislosti môže kedykoľvek požadovať spoločnosť Crossuite o ďalšie informácie. Zákazník následne vyhlasuje, že je dostatočne informovaný o obsahu a rozsahu Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb.

Bez toho, aby nasledujúce malo vplyv na všeobecnú podstatu predchádzajúcej časti, spoločnosť Crossuite za žiadnych okolností nezaručuje: (i) že výkonnosť Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb nebude prerušená alebo nebude obsahovať žiadne chyby a/alebo závady, ani že všetky chyby a/alebo závady budú opravené (v rozumnej lehote); (ii) že Aplikácia, Mobilná aplikácia a Služby budú nepretržite dostupné, bez vírusov, načas a úplné; alebo (iii) že informácie poskytované Aplikáciou, Mobilnou aplikáciou a Službami musia byť úplné, správne, presné a nezavádzajúce.

K zamýšľanému použitiu Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb Zákazníkom, Administrátorom a/alebo Používateľmi dochádza výlučne na ich zodpovednosť a riziko. Crossuite nemôže byť za žiadnych okolností braný na zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vzniknúť zo zamýšľaného použitia, a preto Zákazník, Administrátor a/alebo Používatelia budú výhradne zodpovední za akékoľvek priame a nepriame škody (napríklad následné škody) na ich počítačoch (programoch), bezdrôtových zariadeniach a/alebo inom vybavení, ktoré sú spôsobené Aplikáciou, Mobilnou aplikáciou a Službami.

Crossuite tiež nemôže niesť zodpovednosť za:

 • nepriame a/alebo následné škody (vrátane, okrem iného, straty príjmu, straty dobrej povesti a škody na majetku Zákazníka spôsobené Aplikáciou, Mobilnou aplikáciou a Službami). Toto obmedzenie zodpovednosti platí aj v prípade, že bol Crossuite špeciálne informovaný Zákazníkom o možnom poškodení;
 • vady, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené konaním na strane Zákazníka alebo tretej strany, bez ohľadu na to, či k nim došlo v dôsledku chyby alebo opomenutia;
 • škodu spôsobenú používaním Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb na iný účel, než na aký boli vyvinuté alebo zamýšľané spoločnosťou Crossuite;
 • ďalšie škody spôsobené pokračujúcim používaním Zákazníkom, Administrátorom a/alebo Používateľmi po zistení, že išlo o chybu;
 • stratu alebo nesprávne použitie Zákazníckych údajov, pokiaľ to nebolo spôsobené výlučne nimi;
 • škody spôsobené nedodržaním akýchkoľvek rád a/alebo pokynov poskytnutých spoločnosťou Crossuite, ktoré poskytuje vždy na základe vlastného uváženia;
 • škody v dôsledku vyššej moci alebo ťažkostí (pozri Článok 21).

Zákazník ďalej berie na vedomie, že Crossuite neposkytuje nijakú záruku toho, že Aplikácia, Mobilná aplikácia a Služby zodpovedajú predpisom alebo požiadavkám, ktoré sú uplatniteľné v akomkoľvek právnom ohľade, s výnimkou tých predpisov alebo požiadaviek, ktoré sú platné v Belgicku v čase, keď sa uzatvára Zmluva. Crossuite preto nemôže byť zodpovedný za akúkoľvek následnú zmenu uvedených právnych predpisov a/alebo nariadení bez ohľadu na jej povahu.

Od Zákazníka sa očakáva, že neposkytne žiadne (dôverné) informácie (napríklad hárok programu Excel obsahujúci informácie vrátane Zákazníckych údajov) alebo akékoľvek prihlasovacie údaje akémukoľvek zamestnancovi spoločnosti Crossuite akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. Ak by Zákazník napriek vyššie uvedenému poskytol spoločnosti Crossuite akékoľvek takéto informácie, Zákazník berie na vedomie, že koná výlučne na svoje vlastné riziko. V takom prípade spoločnosť Crossuite nie je schopná zaručiť rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti tej informácie, ktorú poskytuje, keď ide o Zákaznícke údaje.

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Crossuite môže byť braná na priamu zodpovednosť iba Zákazníkom a nie treťou stranou, napríklad osobou, ktorej sa Zákaznícke údaje týkajú.

Zákazník nahradí a/alebo odškodní spoločnosť Crossuite a/alebo odškodniteľnú osobu spoločnosti Crossuite za všetky nároky, ktoré by mohli vzniknúť z existencie, plnenia, nedodržiavania a/alebo vypovedania týchto Všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sú spôsobené nedbanlivosťou , chybou alebo nedbalosťou z ich strany alebo zo strany ich Administrátora a/alebo Používateľov.

Záverom je Zákazník zodpovedný za informovanie svojho Administrátora a Používateľov o ustanoveniach tohto článku (a o zvyšku týchto Všeobecných obchodných podmienok).

 

15. Ochrana osobných údajov a súkromia


Crossuite ako kontrolór

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Crossuite týkajúce sa (potencionálnych) Zákazníkov a/alebo zamestnancov tejto strany sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Crossuite. V takejto situácii koná Crossuite ako kontrolór.

Vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov obsahujú, okrem iného, informácie o osobných údajoch, ktoré Crossuite zhromažďuje, ako aj o spôsobe, akým spoločnosť Crossuite tieto osobné údaje používa a spracov8va. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Crossuite je potrebné čítať v spojení s Pravidlami používania súborov cookie.

Objednávkou Služieb alebo uzavretím Zmluvy so spoločnosťou Crossuite, čo zahŕňa registráciu do Ukážkovej verzie, Zákazník potvrdzuje, že si prečítal Pravidlá ochrany osobných údajov a že ich obsahu porozumel.

 

Crossuite ako spracovávateľ

Zákazník akceptuje, že pokiaľ ide o spracovanie údajov Zákazníka/pacienta/klienta, bude konať ako kontrolór a spoločnosť Crossuite ako spracovávateľ. Všetky dohody dosiahnuté v tejto súvislosti medzi stranami sa budú riadiť výlučne Zmluvou o spracovaní osobných údajov uzavretou medzi príslušnými stranami a vo forme, ktorá je k dispozícii v Správcovskom účte.

Na základe vyššie uvedeného (pozri Článok 4) Zákazník výslovne potvrdzuje, že objednaním Služieb alebo uzavretím Zmluvy so spoločnosťou Crossuite potvrdzuje, že si prečítal Zmluvu o spracovaní osobných údajov v plnom rozsahu a prijíma ju.

16. Dôvernosť


Zákaznícke údaje

Každý Zákazník je povinný zaobchádzať so svojimi údajmi o Zákazníkovi/pacientovi/klientovi dôverne a zabezbečiť, že každá tretia strana, ktorej je udelený prístup k Používateľskému účtu, je viazaná rovnakou povinnosťou dôvernosti.

Zákazník musí pochopiť, že ak je jeho API kľúč poskytnutý tretej strane, znamená to, že tretia strana má neobmedzený prístup k Správcovskému a Používateľskému účtu Zákazníka, prihlasovacím údajom a Zákazníckym údajom.

 

Partnerstvo

Všetky informácie (vrátane, okrem iného, všetkých lekárskych informácií, informácií o finančných, obchodných, právnych, daňových, sociálnych, technických a organizačných, podnikateľských a obchodných tajomstvách, podrobností o zákazníkoch a dodávateľoch, informácií o zamestnancoch, osobných údajoch, programoch, zdrojových kódov, počítačovom softvéri, počítačových kódoch, moduloch, skriptoch, algoritmoch, funkciách a pracovných metódach, vynálezoch (či už patentovateľných alebo nie), procesoch, schematických prezentáciách, testovacích postupoch, návrhu a architektúry softvéru a špecifikáciách dizajnu a funkcií) vymenené medzi stranami pred uzatvorením Zmluvy, ako aj počas trvanie tejto Zmluvy, sa považujú za dôverné a je s nimi zaobchádzané v maximálnej miere dôvernosti. Konkrétnejšie to znamená, že príjemca vykoná nasledovné:

 • výlučne používa dôverné informácie na svoje vlastné účely a zaobchádza s nimi v maximálnej miere dôverne;
 • nepoužíva dôverné informácie žiadnym spôsobom alebo na iné účely ako na (potencionálne) partnerstvo medzi stranami, ani ich nereprodukuje či neprideľuje;
 • spätne neanalyzuje, nerozoberá ani nedekompiluje žiadne dôverné informácie (ani to nenechá vykonať);
 • nezískava komerčný prospech z prijatých dôverných informácií;
 • nezverejní, neprezradí ani nesprístupní dôverné informácie, ktoré sú mu poskytované, akejkoľvek tretej strane bez výslovného písomného súhlasu strany, ktorá tieto informácie poskytuje;
 • prezradí tieto dôverné informácie iba zamestnancom, ktorí by o nich mali mať vedomosti v rámci (potencionálneho) partnerstva medzi stranami, a vždy tak koná len podľa potreby. Príjemca navyše vyhlasuje a zaručuje, že títo zamestnanci v rámci podmienok svojho zamestnania vopred súhlasili s tým, že budú viazaní podmienkami a ustanoveniami, ktoré sú v podstate porovnateľné s podmienkami a ustanoveniami, ktoré sa na príjemcu vzťahujú podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Povinnosti, ako sú uvedené v predchádzajúcej časti, sa však nevzťahujú na nasledujúce informácie:

 • informácie, ktoré sú verejne dostupné, boli verejne šírené a/alebo sú známe širokej verejnosti v čase poskytnutia;
 • informácie, ktoré príjemca prijal zákonne od inej strany ako od strany poskytujúcej informácie, ak táto tretia strana následne nebola viazaná žiadnou dohodou o mlčanlivosti so stranou poskytujúcou informácie;
 • informácie, ktorých zverejnenie/oznámenie je požadované zákonom alebo nariadené súdom alebo vládnym rozhodnutím (bez ohľadu na ich povahu). V takom prípade príjemca pred takýmto zverejnením/oznámením prediskutuje rozsah a spôsob tohto zverejnenia/oznámenia so stranou, ktorá poskytuje informácie.

 

Táto povinnosť dôvernosti platí počas trvania partnerstva medzi stranami a zostane v platnosti v plnom rozsahu po ukončení tohto partnerstva, bez ohľadu na jeho dôvod, po dobu ďalších piatich (5) rokov. 

Strana poskytujúca informácie je vždy výlučným vlastníkom jej dôverných informácií. Ak a pokiaľ nebude v tomto dokumente výslovne rozhodnuté inak, žiadna časť týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo vzťah medzi stranami nezaručuje príjemcovi žiadne práva alebo výhody týkajúce sa dôverných informácií, ani sa neudeľujú žiadne implicitné licencie podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Táto povinnosť mlčanlivosti však za žiadnych okolností neznamená, že Crossuite nemá právo na použitie a/alebo komercializáciu akýchkoľvek nápadov, vstupov alebo spätnej väzby od Zákazníka, ktoré sa dajú použiť na vylepšenie a/alebo rozšírenie Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb.

Bez ohľadu na vyššie uvedené Zákazník berie na vedomie, že v prípade, že medzi stranami bude podpísaná konkrétna dohoda o utajení, bude mať dohoda o utajení prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

17. Podpora – zákaznícky servis

 

Ak Zákazník vyžaduje pomoc alebo má otázky týkajúce sa Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb, odporúča sa najskôr konzultovať Centrum znalostí spoločnosti Crossuite.

Ak tam informácie nie sú k dispozícii alebo nepomáhajú, tak potom môže Zákazník bezplatne kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Crossuite. Zákaznícky servis spoločnosti Crossuite je k dispozícii od pondelka do piatku od 8:30 – 13:00 a od 14:00 do 17:00 (SEČ), s výnimkou štátnych sviatkov a náhradných dní za štátne sviatky, ktoré pripadnú na víkend, alebo, vo výnimočných prípadoch, keď sa v spoločnosti Crossuite koná teambuildingová aktivita.

Zákaznícky servis spoločnosti Crossuite urobí všetko pre to, aby Zákazníkovi pomohol čo najskôr po prijatí žiadosti o podporu.

Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku neoprávnených sťažností a/alebo inšpekcií požadovaných Zákazníkom, znáša Zákazník.

18. Dostupnosť, pravidelná údržba a aktualizácie

 

Crossuite dáva svojim Zákazníkom možnosť skontrolovať si kedykoľvek a v reálnom čase dostupnosť Služieb prostredníctvom stránky Stav servera. Ak sa vyskytnú problémy s dostupnosťou, spoločnosť Crossuite sa zaväzuje, že urobí všetko pre to, aby problém vyriešila čo najskôr, ako je to možné, ale v tomto ohľade nie je schopná poskytnúť záruku. V každom prípade a tam, kde je to vhodné, môže spoločnosť Crossuite slobodne určiť, aké by mohlo byť v tomto ohľade vhodné riešenie alebo kompenzácia pre Zákazníkov.

Crossuite má v úmysle udržiavať Aplikáciu, Mobilnú aplikáciu a/alebo Služby na vysokej úrovni kvality vykonávaním údržby a zavádzaním aktualizácií v pravidelných intervaloch. Crossuite sa zaväzuje minimalizovať vplyv takejto údržby a aktualizácií na dostupnosť Aplikácie, Mobilnej aplikácie a Služieb na minimum, ale v tomto ohľade nie je schopná vylúčiť žiadnu dobu prerušenia. Spoločnosť Crossuite sa v každom prípade bude snažiť, aby o tom informovala Zákazníka vo vhodnom čase, pokiaľ to nie je nemožné alebo neprospešné.

Vyššie uvedené nemôže predstavovať dôvod na požadovanie akejkoľvek formy kompenzácie od spoločnosti Crossuite.

19. Oznámenia od spoločnosti Crossuite

 

Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Oznámení od spoločnosti Crossuite. Vzhľadom na to, že sa tieto Oznámenia považujú za neoddeliteľnú súčasť Služieb, Zákazník nemôže za žiadnych okolností brať spoločnosť Crossuite na zodpovednosť za akékoľvek zmeny, o ktorých by za normálnych okolností bol Zákazník informovaný prostredníctvom týchto Oznámení, ak by sa z ich prijímania neodhlásil.

20. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok a Služieb

 

Crossuite je oprávnený kedykoľvek zmeniť Všeobecné obchodné podmienky a zmeniť zloženie svojich Služieb, vrátane svojho Základného balíka a/alebo funkcií. V takom prípade Crossuite informuje Zákazníka o zmenách v primeranej lehote prostredníctvom (i) oznámenia na Webovej stránke, Aplikácii a/alebo Mobilnej aplikácii a/alebo (ii) Oznámením od spoločnosti Crossuite.

Zákazník môže spoločnosť Crossuite písomne informovať, že s takými zmenami nesúhlasí, a to najneskôr do štrnástich dní od dátumu začatia zmien. Ak je to možné, strany rokujú v dobrej viere s cieľom nájsť uskutočniteľné riešenie. Ak sa nenájde riešenie, Zmluva bude ukončená k dátumu začatia zmien bez toho, aby mal Zákazník nárok na vrátenie akýchkoľvek súm zaplatených na základe Zmluvy.

21. Vyššia moc / ťažkosti

 

Spoločnosť Crossuite nemôže niesť zodpovednosť za nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú má, ak je to spôsobené vyššou mocou alebo ťažkosťami.

Medzi štandardné udalosti, ktoré sa považujú za prípady vyššej moci alebo ťažkostí, patria, okrem iného, všetky situácie, ktoré sa v čase uzavretia Zmluvy považujú za primerane nepredvídateľné a neodvratné, a ktoré bránia spoločnosti Crossuite v plnení Zmluvy, alebo ktoré sťažujú vykonávanie Zmluvy, či už vo finančnom alebo inom zmysle, tak ako by to bolo za normálnych okolností (vrátane, okrem iného, vojen, prírodných katastrof, požiarov, zaistenia, oneskorenia alebo bankrotu tretích strán, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti Crossuite, nedostatku zamestnancov, štrajkov, organizačných okolností a hrozieb alebo teroristických činov atď.).

Vyššie uvedené situácie oprávňujú spoločnosť Crossuite preskúmať a/alebo pozastaviť Zmluvu prostredníctvom písomného oznámenia Zákazníkovi bez toho, aby bola zodpovedná za vyplatenie akejkoľvek kompenzácie. Ak udalosti vyššej moci a/alebo ťažkostí trvajú dlhšie ako 2 mesiace, spoločnosť Crossuite je oprávnená vypovedať Zmluvu (pozri Článok 13).

22. Zúčtovanie súm (započítanie pohľadávok)

 

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004 stemmen de partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen CROSSUITE en de Klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en van rechtswege met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden. In het geval van concurrerende crediteurs zal de claim van de andere partij ten overstaan van de partij die met concurrerende crediteurs te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat er overblijft na verrekening van de aanrekenbare bedragen, en zal de permanente vereffening in elk geval rechtsgevolgen hebben ten overstaan van de curator en de resterende crediteurs die zelf bijgevolg geen bezwaar zullen kunnen maken, noch zich zullen kunnen verzetten tegen eender welke voormelde vereffeningen of schuldvergelijkingen die er door de partijen verricht zouden worden.

23. Uplatniteľné právo a jurisdikcia

 

Všetky problémy, otázky a spory týkajúce sa platnosti, výkladu, presadzovania, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy sa riadia a interpretujú v súlade s ustanoveniami belgického práva.

Všetky spory týkajúce sa platnosti, výkladu, presadzovania, plnenia alebo ukončenia tejto Zmluvy budú prejednávané výlučne súdmi s jurisdikciou v mieste, kde sa nachádza sídlo spoločnosti Crossuite.

24. Jazyk

 

Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, Zákazník berie na vedomie, že jazyk týchto Všeobecných obchodných podmienok bude tiež jazykom, v ktorom sa uskutočňujú všetky obchodné transakcie so spoločnosťou Crossuite.
Pôvodným jazykom týchto Všeobecných obchodných podmienok je holandčina. Preklady alebo dokumenty vyhotovené v inom jazyku sa vždy považujú za dodatočnú výhodu pre Zákazníka. V prípade akýchkoľvek konfliktov má vždy prednosť holandská verzia